Vzděláváme se i díky ČSOB

Proč je důležité vzdělávání ve Společnosti DUHA?

Vzdělávání zaměstnanců a ošetření náročných situací ve spolupráci v týmu nebo s klientem patří ve Společnosti DUHA k důležitým tématům. Díky pravidelnému vzdělávání máme kvalitně proškolený personál a promítá se to, pochopitelně, i do kvality nabízených služeb.

Vzdělávání je nezbytnou součást naší práce, získat na ně finance není vždy snadné; projekt ČSOB pomáhá regionům nám dal možnost udržet kontinuitu ve vzdělávání a nabídnout vzdělávání asistentů podle potřeb našich klientů. Této podpory si velice vážíme. Uspěli jsme s projektem Vzdělávání v DUZE, boření mýtů a osvěta vrámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2021 – podzimní výzva“. I díky tomu, se v roce 2022 asistenti vzdělávali v oblastech, které mají význam pro ně, i pro klienty. A ve vzdělávání samozřejmě pokračujeme.

 „Ve Společnosti DUHA již dlouhodobě funguje velmi propracovaný systém vzdělávání pracovníků. Vzdělávání chápeme jednak jako prostředek ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb, zároveň jako formu benefitu pro pracovníky a nástroj udržení jejich motivace pro další práci. Pravidelně s pracovníky mapujeme jejich vzdělávací potřeby a výsledkem je vzdělávací plán pro příslušný rok,“ říká Petra Koláčková, manažerka kvality.

Máme něco připraveno speciálně pro nově přicházející asistenty a pak pro ty, kteří už si prošli zahřívacím vzdělávacím kolečkem?

„Začínající pracovníci musí během prvního roku působení v naší organizaci projít jakýmsi povinným základem kurzů. Nejprve si upevní svoji roli a nastaví profesní a osobní hranice. Poté se učí v přístupu ke klientovi co největšímu zplnomocňování klienta a jeho zapojení do rozhodování o sobě a svém životě. Pro zkušenější pracovníky zajišťujeme kurzy na klíč či odbornou stáž v některé ze spřízněných organizací, případně si mohou zvolit libovolný kurz na volném trhu. Nabídka kurzů je opravdu velmi pestrá. Pro snazší orientaci v tak široké nabídce sdílíme s pracovníky tipy na vyzkoušené a osvědčené kurzy či školitele,“ dodává Petra Koláčková.

Díky projektu ČSOB pomáhá regionům mohli naši asistenti absolvovat kurzy „Tichý svět“ a „Kurz úvod práce se stresovými situacemi: mindfullness/všímavost a time management pro sociální služby“.

Účastnice kurzů zaznamenaly přínos, který pro ně možnost absolvovat uvedené kurzy měla. Svoje znalosti a dovednosti mohou předávat v každodenní práci i svým kolegům, využijí je v maximální míře při práci s klienty.

Asistetka Lucie se v kurzu Úvod do práce se stresovými situacemi naučila větší koncentraci a soustředění se na přítomnost v různých situacích. „Naučila jsem se rozeznat zažité vzorce v mojí mysli, které ovlivňují moje reakce a chování v určitých situacích, zhodnotit stresovou situaci s odstupem a zachováním osobní hranice.“ Také se naučila nové meditační techniky pro odbourání stresu, což je v každodenní práci, přinášející náročné situace, nutnost.

Jaký měl pro ni kurz přínos? „Myslím si, že čím více jsem já, moje psychika a moje mysl v dobrém rozpoložení, tím více a lépe mohu poskytnout stabilní podporu našim klientům, a ještě lépe vytvářet bezpečné a kvalitní prostředí pro klienty“. Svým kolegům již Lucie představila některé meditační techniky a práci s dechem.

„Bylo poučné vyslechnout si příběhy ostatních účastníků kurzu, případy, kdy se dostali na hranu vyhoření vyhoření, jak s tím naložili a jak by se v určitých situacích zachovali jinak,“ dodává Lucie.

Asistentka Míša absolvovala kurz Tichý svět a v dalším vzdělávání chce pokračovat, protože komunikace mezi neslyšící klientkou s mentálním znevýhodněním se vylepšila.

Jaký měl pro ni kurz přínos? „Komunikace předtím byla velmi těžká a všichni pracovníci se snažili tuto komunikaci co nejvíce zjednodušit, aby nebyla mezi klientkou a námi asistenty taková jazyková bariéra – piktogramy, psaní, video slovník znakového jazyka, komunikace s matkou apod. Vidím posun v komunikaci s klientkou Danou.  Především při ranních poradách, kdy je již možné se jí přímo znakovou řečí zeptat např.  na to, jaký je den, datum, měsíc, rok, počasí, které činnosti by se ten den ráda věnovala, jak se má atd. Je to na dobré cestě, aby se propojila komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Myslím si, že pro naši klientku bylo nejhorší, když byla mezi lidmi, kteří jí absolutně nerozumí, a ještě když nemá jiné komunikační prostředky, kterými se může lépe vyjádřit. To už je naštěstí jinak, jsme na cestě k lepšímu porozumění.“

Předáváte nabyté znalosti kolegům?

„Ano, ale znakový jazyk má bohužel mnoho podobných znaků a stačí něco ukázat jinak a už to má úplně jiný význam. Proto je lepší, aby pracovník, který se o znakový jazyk zajímá a chce se ho naučit, absolvoval tento kurz. Jako samouk se člověk naučí pár základních slov, ale dát dohromady smysluplnou větu je velmi těžké. Neslyšící mají jiný slovosled než normální český jazyk. Např.  normální věta v českém jazyce je: Šéf v práci chce dodržování pravidel, aby vznikla důvěra. Český znakový jazyk to má takto: Šéf práce pravidla chce důvod důvěra bude.“

A budete ve vzdělávání pokračovat?

„Kurz, který jsem absolvovala, vyučuje neslyšící lektorka, která nám promítala videa, jak se dané slovo znakuje a následně nám jej ukázala naživo. Tyto znakující videa mám v e-learningu, která si můžu kdykoliv pustit a učit se. Kurz je zakončený zkouškou a při úspěšném složení zkoušky je vystaven certifikát o akreditaci MPSV. Je možné absolvovat navazující modul a rozšiřovat si slovní zásobu znakového jazyka. Chci se určitě vzdělávat dál.“

Nikdy nevíme, kdy do Společnosti DUHA přijde klientka, která využije Míšiny znalosti, stejně jako nyní paní Dana.

A ještě s jednou otázkou se obracím na manažerku kvality, do jejíž gesce vzdělávání patří a má nad ním dohled. Jak funguje předávání znalostí dlouholetých pracovníků DUHY mladším nebo méně zkušeným kolegům? Jejich poznatky z dennodenní praxe musí být „k nezaplacení“.

„Ano, i z tohoto důvodu vznikla novinka, kterou jsou od roku 2022 tzv. Duhové kurzy, kdy si pracovníci mohou doplnit další povinné vzdělávání, a to především rozšířením praktických znalostí a dovedností. Témata Duhových kurzů – Komunikace, Sexualita lidí s mentálním znevýhodněním, Jak reagovat v krizové situaci, Stárnutí a umírání, vychází z dlouholeté dobré praxe organizace a lektory jsou vedoucí pracovníci Společnosti DUHA. A na co klademe důraz? Aby všechny námi zajišťované či námi školené kurzy byly živé či zážitkové, plné praktických informací, rad, nácviků, aby pro pracovníky byly zdrojem inspirace i nábojem pro další práci,“ uzavírá Petra Koláčková toto obsáhlé a nesmírně důležité téma vzdělávání.

Duhové kurzy

Kromě pravidelně proškolovaného personálu je velmi důležitá a přínosná možnost sdílení obtížných situací prostřednictvím případových a týmových supervizí. V současné době každá ze sociálních služeb, ale i management organizace, využívá jak supervize týmové, tak i případové. Tímto způsobem mohou pracovníci v bezpečném prostředí probrat náročné situace z přímé práce s klienty či si vyjasnit svoji roli v týmu. Velmi jsme tedy ocenili, že bylo možné i díky ČSOB v supervizích pokračovat napříč všemi službami. Mezi hlavní témata, kterým se týmy na supervizích věnovaly patří: nevhodná medikace klientky v seniorském věku, regres a ztráta dovedností u klientky, péče o zdravotní stav klienta, úmrtí klienta a pocity v týmu atd.

Nedílnou součástí osvěty je i vydávání publikací, letáků, které informují o činnosti a službách Společnosti DUHA. Projekt ČSOB nám pomohl zafinancovat tisk Výroční zprávy a letáků jednotlivých služeb, které jsou pravidelně rozdávány zájemcům o služby.

Líbí se Vám to, co Společnost DUHA dělá pro zkvalitnění svých služeb pro klienty, např. i formou sebevzdělání? Máme chuť náš rozvoj podpořit a stát se tak důležitou součástí Společnosti DUHA? Jednou z možností je zaslat finanční dar a posílit tak možnosti našeho rozvoje.
Tady můžete přejít rovnou na Darujme.cz a podpořit nás. 

Děkujeme vám.

Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce