Souhlas se zpracováním osobních údajů

• Tímto dobrovolně udělujete souhlas organizaci Společnost DUHA, z.ú., se sídlem Fügnerovo náměstí 186/5, 120 00 Praha 2, IČ 45247439, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 61 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala v případě vaší podpory (finanční a věcné dary, sponzoring,…) tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa – bydliště, datum narození, telefon, e-mailová adresa, název firmy, sídlo firmy, IČ a DIČ, platební údaje – č. účtu, frekvence plateb, výše částky…

• Výše uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem vystavení potvrzení o poskytnutí daru a pro PR a fundraisingové účely Správce, tj. zejména pro informování o průběžné činnosti Správce, jeho fundraisingových akcích a dárcovských výzvách.

• S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a berete na vědomí, že ho lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na chroma@spolecnostduha.cz nebo dopisu Správci na uvedenou adresu.

• Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem na základě uzavřených smluv.

• Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít váš souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k vašim údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.