Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opět podpořila Společnost DUHA

Máme tak kvalitní supervize i vzdělání v oblasti poskytnutí první pomoci

 

Díky nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli v letošním roce našim pracovníkům zajistit pravidelné týmové supervize a kvalitní proškolení všech pracovníků v přímé péči v tématu poskytování první pomoci se zaměřením na poskytování první pomoci v prostředí sociálních služeb, konkrétně dospělým lidem se znevýhodněním a lidem v seniorském věku.

Klienti našich služeb využívají v oblasti péče o vlastní zdraví velmi často podporu pracovníků, což klade na pracovníky jisté nároky (komunikační dovednosti, pohotovost, praktičnost, odborné znalosti, rozhled, vyrovnanost a sebejistota). Pracovníci klienty doprovázejí na lékařská vyšetření, pomáhají s komunikací a s porozuměním sdělení lékaře, podporují klienta při dodržování lékařských doporučení atd. Pracovníci musí ale také umět zvládnout situace, ohrožující život klienta. Musí umět poskytnout efektivní laickou první pomoc a dobře spolupracovat s pracovníky záchranné zdravotní služby. Vzhledem k vyššímu věku našich klientů jsou tyto hraniční situace stále častější a je nezbytné na ně pracovníky důkladně připravit prostřednictvím interního zaškolování i nabídkou kvalitních vzdělávacích kurzů.

V březnu 2023 proběhl kurz Minimum první pomoci pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči, který pro naše zaměstnance realizovala vzdělávací instituce Akord. Pracovníci se v tomto kurzu zdokonalili v poskytování laické první pomoci a získali praktické dovednosti, jak postupovat v akutních situacích, které mohou nastat v pracovním prostředí i osobním životě, a získali v neposlední řadě také větší sebejistotu v poskytování první pomoci. S obsahem kurzu jsme byli velmi spokojeni. Pracovníci se naučili vyšetřit základní životní funkce a rozpoznat, kdy je poskytnutí první pomoci nezbytné (při bezvědomí, dušení, mozkové příhodě, vnitřním a zevním krvácení a stavech při epilepsii a diabetes), rozpoznat vhodný způsob poskytnutí první pomoci a použít ho (např. srdeční masáž, stabilizování a polohování člověka, zástava krvácení, pomoc při epileptickém záchvatu apod.) a věnovali se také prevenci úrazů a stavů ohrožení u našich klientů.

V listopadu 2023 absolvovali naši pracovníci kurz Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum, realizovaný vzdělávací agenturou Most ke vzdělání. Kurz byl zaměřený na prohloubení dosavadních znalostí našich pracovníků a následně na praktický nácvik konkrétních úkonů první pomoci – jak zorganizovat první pomoci, jak mluvit se zraněným/postiženým, jak resuscitovat, stavění krvácení, fixace zlomenin a jak poskytnout první pomoc ve specifických případech (úraz, šokové stavy, infarkt myokardu, hypoglykémie, epileptický/astmatický záchvat ad.). Kurz byl nesmírně přínosný, byl zážitkový, pracovníci si v různých situacích vyzkoušeli, jak zachránit lidský život.

Ve Společnosti DUHA klademe vedle odborného růstu důraz na supervizní podporu našich pracovníků. Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými supervizory a zajišťujeme pro pracovníky všech služeb týmové a případové supervize. Pracovníci s podporou supervizora pracovali na zvládnutí řady náročných situací – zhoršující se zdravotní stav klientky, role asistenta – pečovatele, klient s vážnou zdravotní diagnózou a jak zvládat emoce kolem, klient v náročné životní situaci, dodržování hranic ve spolupráci s klientem, komunikace v týmu, personální krize a jak zvládat časté personální změny, vyjasnění kompetencí apod. Prostřednictvím supervizí si tedy pracovníci mohli v bezpečném prostředí probrat náročné situace z přímé práce s klienty či si vyjasnit svoji roli v týmu.

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu projektu v programu Senior –  „Rozvoj podpory seniorů ve Společnosti DUHA“, které si velmi vážíme.

Mgr. Petra Koláčková
manažerka kvality ve Společnosti DUHA

 

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“