„Co není rozbité, nespravujte!“ A proč? To víme i díky Nadaci ČEZ.

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání ve Společnosti DUHA

Díky finanční podpoře Nadace ČEZ mohli pracovníci managementu DUHY rozvíjet to, po čem již dlouho volali, systemický přístup v práci s klienty. Z kurzu odcházeli spokojení pracovníci, obohacení o celou řadu poznatků. Děkujeme za podporu Nadaci ČEZ, že pomáhá touto cestou rozvíjet neziskový sektor.

Ve dnech 20. a 21. února 2024 všichni vedoucí pracovníci Společnosti DUHA prohloubili své odborné znalosti na kurzu „Systemický přístup v práci s klienty“. Systemický přístup má ve Společnosti DUHA dlouholetou tradici. Používáme jej v individuálním plánování od konce 90. let minulého století, tedy více než 25 let! Nositelkou filozofie systemického přístupu ve spolupráci s klienty a v individuálním plánování byla PaedDr. Eva Brožová, dlouholetá ředitelka Společnosti DUHA. Systemický přístup se díky jejímu úsilí stal ve Společnosti DUHA základní metodou naší práce a naším know-how.

Potřeba dovzdělat se v tomto tématu vzešla od samotných pracovníků. Přáli si oživit a zopakovat zásady systemického přístup, ukotvit se v systemické teorii a ujasnit si, zda můžeme věřit, že je „systemika“ v přístupu ke klientovi i po tolika letech „to pravé“. Oslovili jsme docentku Jitku Lorenzovou, která spoluzakládala na FFUK obor sociální pedagogika a aktuálně působí na VŠCHT Praha. Naše poptávka kurzu ji okamžitě zaujala. Sama přiznala, že systemika je její srdeční záležitost a systemický přístup vnímá jako jeden z nejefektivnějších ze všech přístupů zaměřených na práci s lidmi. Nemohli jsme si zvolit lepšího lektora. Docentka Lorenzová předčila všechna naše očekávání – svojí odborností, nadšením pro systemiku, lektorskými dovednostmi, milou komunikací, a především přirozenou a skvělou demonstrací vysoce profesionální sociální práce.

O čem byl kurz?
Docentka Lorenzová koncipovala kurz do třech hlavních bloků: 1) oživení systemiky, 2) klíčové pracovní koncepty a 3) vedení systemického rozhovoru. V prvním bloku nás provedla filozoficko-teoretickými východisky systemického přístupu a směry a proudy systemiky pro profesní praxi, abychom pochopili, na čem systemika stojí, o co se opírá. V druhém bloku do nás pevně zasadila hlavní zásady a předpoklady systemické práce s klienty: užitečnost jako ústřední „filozofie“, důraz na hledání řešení a na přítomnost a budoucnost klienta – „spíše než porozumění tomu, co se v dávné minulosti stalo, by se měl klást důraz na to, co klient dělá v současnosti a bude dělat v budoucnosti = cílem je klientova současná a budoucí změna“. RESPEKT, pravidlo Velké pětky (připojení, bezpečí, potvrzování, oceňování, zplnomocňování), jak rozlišit pomoc a kontrolu, proč mít jasno v tom, kdo je držitel problému, jaké jsou systémy kontroly (opatrování/péče/, dozor, přesvědčování, vyjasňování) a jaké jsou systémy pomoci (doprovázení, vzdělávání, poradenství, terapie).

Velmi nás zaujalo základní pravidlo charakteristické pro systemický přístup od Insoo Kim Berg:
„Nespravuj, co není rozbité.“
„Dělej víc toho, co funguje.“
„A když to nefunguje, dělej něco jiného…“

V třetím bloku jsme se věnovali zakázce, dobře formulovaným cílům, praktikování dojednávání zakázky a systemickému rozhovoru, fázím rozhovoru a jejich účelu (příprava, otevření, dojednávání, průběh, ukončení), nácviku, jak se efektivně ptát i jak reflektovat.

R = rozvíjení řešení, nikoliv řešení problémů
E = efektivita/úspornost
S = spolupráce/spoluvytváření
E = expertnost na proces, nikoliv na obsah
N = nevyhnutelnost změn
I = individuální přístup
Přístup zaměřený na řešení ve zkratce
Zatloukal, Vítek (2016)

Jaký konkrétní přínos kurz přinesl samotným účastníkům?
„Pro mě bylo důležité seznámit se s pojmy a pochopit principy, na kterých se systemický přístup zakládá. Konkrétní přínos vidím jednak ve zvýšení schopnosti přístup prezentovat a školit mezi asistenty, pracovat vhodně s metodikou i pojmy a vést rozhovor tak, aby byl skutečně funkční, tedy směřoval k vyjednání kvalitní spolupráce s našimi klienty.“

„Vzhledem k tomu, že systemiku jsem v rámci výuky zažila na VŠ, byl pro mě kurz příjemným a užitečným osvěžením kdysi dávno nabytých znalostí. Kurz mě utvrdil v přesvědčení, že systemický přístup je pro práci s klienty velmi přínosný a také mi potvrdil, že sama ho opravdu často a úspěšně při práci s klienty aplikuji.“

„Kurz pro mě měl větší rozsah než jen pro práci s klienty. Již nyní se snažím uvažovat systemicky a přemýšlím nad tím, jak položit otázku, aby byla otevřená a vedla druhého k přemýšlení nad svojí situací. Vlastě mi to po tomto kurzu vše neustále běží hlavou. Systemické dotazování se mi hodí především pro moji manažerskou roli. Kurz byl pro mě osobně velkým a milým překvapením…“

„Kurz mi dal teoretický vhled do systemického přístupu. Ukázal mi, jak vést kvalitní respektující dialog s klientem, tak abych se dozvěděla skutečné potřeby klienta. Dále mě zaujalo plánování cílů individuálního plánu.“

Co se účastníkům líbilo nejvíc?
„Nejvíce se mi líbily praktické nácviky rozhovorů, které velmi reálně odpovídaly naší praxi. Dokázala jsem si přitom uvědomit, že některé situace lze řešit „snadněji“ při vhodném a transparentním využití pravidel.“

„Utřídila jsem si způsob práce se systemickým přístupem, protože to paní Lorenzová uměla velmi srozumitelně předat. Nejvíce se mi líbily praktické rozhovory a jejich následný rozbor.“

„Praktický nácvik rozhovorů.“

„Vlastně neustálá sebereflexe, propojení teorie s praxí (vedení rozhovoru) a reflektující tým.“

„Velmi mě zaujaly názorné ukázky situací, které byly na závěr okomentované lektorkou z hlediska optimálního užití systemického přístupu v praxi. Kurzu nemůžu nic vytknout. Byl velmi profesionálně veden, jak pedagogicky, tak po obsahové stránce.“

Co říct závěrem?
Kurz měl pro nás nesmírný přesah do praxe. Z kurzu jsme odcházeli s jasným přesvědčením, že systemický přístup je v práci s klientem jednoznačně efektivní. Znovu se nám potvrdilo, že smysl naší spolupráce s klientem je v hledání způsobů, nikoliv důvodů (proč něco nejde). Ujasnili jsme si, jak s klientem dojednávat zakázku, jak nabízet naši podporu i ve chvílích, kdy klient zakázku „nevidí“. A uvědomili jsme si legitimitu kontroly – jak a proč ji v praxi používáme a jaký má smysl. V neposlední řadě byl pro nás největším zážitkem nácvik systemického rozhovoru a možnost zkusit si roli reflektujícího týmu. Obojí nás nadchlo natolik, že už teď hledáme další možnosti, jak ve spolupráci s docentkou Lorenzovou pokračovat. Podaří se nám realizovat pokračovací workshop? Nechte se překvapit:-).

 

Mgr. Petra Koláčková
manažerka kvality ve Společnosti DUHA

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!