Pod pokličkou Centra denních služeb

Když se řekne Centrum denních služeb Společnosti DUHA napadne nás nejspíš, že je to místo, kde klienti tráví svůj čas proto, aby měli sociální kontakt, a aby se něco nového naučili, dozvěděli. I to je pravda, ale sociální služba CDS, jak jí zkráceně nazýváme, má mnohem košatější náplň činností a jasné poslání. Pojďte nahlédnout pod pokličku CDS a v rozhovoru s ředitelkou Michaelou Chromou odkrýt, jaké výzvy čekají na naše CDS a celý tým v čele s vedoucí.

Pojďme představit poslání CDS tak, aby si opravdu každý dokázal představit, proč je pro klienty, dospělé lidi s mentálním znevýhodněním, důležité?

Centrum denních služeb vnímám jako prostor mnoha možností a podob. Nabídka může být opravdu pestrá, důležité je vnímat a vyhodnocovat potřeby dospělých lidí s mentálním znevýhodněním a umět na ně vhodně reagovat. Po tu dobu, co znám CDS, tak tvrdím, že je to prostor mnoha možností. Klienti mají příležitost realizovat se prostřednictvím kreativních činností, které jim mohou pomoci zažít pocit vlastní sebehodnoty, mohou posilovat dovednosti, které jsou důležité pro samostatný život, navazovat vztahy, získávat nové zkušenosti atd. Samozřejmě s obrovským důrazem na individuální přístup a také trendy ve společnosti. Jak vidíte, je to opravdu rozsáhlý seznam, který bychom mohli doplnit o spoustu dalších možností.

Dá se nějak lépe specifikovat, pro koho je určeno? Mohou se v našich CDS potkávat různé věkové skupiny? Umíme nabídnout program pro mladé klienty i klienty v seniorském věku? Ptám se na toto záměrně, protože mnoho klientů je s námi v DUZE dlouho, takřka od jejího založení a dostávají se do seniorského věku. Na ně chceme myslet, protože CDS i další služby Společnosti DUHA jsou pro ně jistotou v jejich životním řádu. A zároveň přicházejí mladí lidé s mentálním znevýhodněním a vím, že se v poslední době hodně řešilo, co můžeme nabídnout právě jim. Tak si pojďme program CDS, kde se ráno sejde široké spektrum klientů, představit.

Věková struktura klientů CDS je velmi rozmanitá. Služby využívají, jak mladí klienti, tak i klienti v seniorském věku. Což někdy bývá složité v tom smyslu, abychom mohli upravit nabídku tak, aby vyhovovala rozdílným potřebám (výlety a přizpůsobení programu více klientům). Ale myslím, že umíme dobře najít i společný program pro všechny. Vždyť v životě také úplně neodlišujeme, co můžeme a nemůžeme podle věku, ale spíš podle toho, jak se na to cítíme, co nás baví a co skutečně potřebujeme. V budoucnu bychom se chtěli zaměřit přímo na prostor jednotlivých místností a upravit jej tak, abychom mohli poskytovat více individualizovanou podporu. Ráda bych vám pro přehled přiblížila jednu z důležitých součástí programu CDS. Stěžejním časem denního programu pro všechny je ranní porada, která následuje, když se všichni sejdou dohromady na místnosti. Porady vnímám jako velmi dobrý nástroj, se kterým, když se umí dobře pracovat a jsou dobře uchopeny a plánovány, tak se můžeme dozvědět spoustu důležitých věcí o službě. Také rovněž aktivním způsobem vtahujeme klienty do diskuse o aktuálním dění, můžeme se věnovat oblastem, které klienty zajímají a podporovat je v jejich rozhodování (výběr činnosti, aktivity atd.). Po poradě následuje program, na kterém se klienti spolupodílí (kreativní činnosti – malování, práce s keramikou, výroba svíček, trénink dovedností – žehlení, praní, pečení, jiné aktivity – plavání, výlety, procházky, exkurze).

Takže to, co se děje v CDS je hodně kreativní, zejména společné aktivity, ale je tam čas i na jednotlivce v rámci individuálního plánování? Co si za tím můžeme představit? Musí to být nějaké komplikované plány nebo je to cesta k určitému cíli, který, když se podaří naplnit, tak je na straně osobního asistenta i klienta radost z úspěchu.

Individuální plánování bývá dost často bráno jako něco, co je potřeba mít na papíru, protože to chce zákon. Ale tak to rozhodně není, hodně záleží na úhlu pohledu. Individuální plánování je vlastně obrovský prostor pro klienta a pro asistenta i službu, jak se domluvit na tom, co je pro všechny strany důležité tak, aby spolupráce fungovala, někam se třeba i posouvala nebo byla šitá na míru potřebám klienta. Klient má příležitost si říct, co má rád, co rád nemá, jak chce, aby vypadal jeho život, podpora a v čem mu může naše služba pomoci. Tu samou možnost má i asistent, který prostřednictvím individuálního plánování nastavuje a předkládá klientovi možnosti, které může zase nabídnout naše služba. Individuální plány se mohou týkat různých oblastí.

Představila bys nám nějaký příklad dobré praxe?

Velmi hezké plány vytvořila asistentka pro neslyšící klientku, se kterou v počátcích asistenti velmi obtížně navazovali komunikaci. Asistentka klientku nejdříve poznávala, mluvila s jejími nejbližšími, poznávala ji jako člověka, zjišťovala, co ráda dělá, co ji baví, s čím potřebuje pomoci. V rámci vzdělávání se asistentka začala učit základy znakové řeči, aby se klientce, co nejvíce přiblížila. Prostřednictvím individuálního plánu pomohla klientce s komunikací s ostatními pracovníky i klienty na místnosti, pomohla jí např. zapojit se do ranních porad, kdy prostřednictvím obrázků může komunikovat a plánovat svůj den.

Ještě se trochu vracím k předcházející otázce, chystá se CDS na nějaké změny v souvislosti se stárnutím klientů? Teď je skvělé, že naše nejstarší klientky z Chráněného bydlení, které kdysi CDS navštěvovaly, se rozhodly, že chtějí znovu, alespoň jednou měsíčně chodit. Z toho je vidět, že sociální kontakt je pro ně důležitý. Umíme nabídnout aktivity i jim?

Změny chystáme. Já myslím, že bychom měli umět nabídnout aktivity širokému spektru lidí. Když půjdeme opravdu vnímat každého klienta individuálně a budeme hledat cestičky, jak ho podpořit, a nebudeme se zaměřovat na to co nejde, tak můžeme nacházet shodu a radost ze spolupráce. Vždy záleží také na představách a požadavcích klienta. Klient si může přizpůsobit docházku a rozsah služby podle svých schopností a možností, tzn. může docházet třeba jen jednou týdně nebo jen na menší počet hodin denně a věnovat se vybrané činnosti. V posledním půl roce hodně přemýšlíme nad koncepcí CDS. Během pandemie Covid 19 došlo ke stagnaci služeb CDS, byli jsme hodně zavření a odkázaní na program uvnitř. Hodně nyní přemýšlíme, jak by mělo takové „moderní“ CDS vypadat, co můžeme změnit, zlepšit, dělat jinak. Již jsme dokonce podnikli některé kroky. Bohužel nás v některých plánech zabrzdila personální situace v CDS. Ale pozvali jsme si externistku, která nám pomohla nahlédnout na CDS jako takové, pomohla nám rozklíčovat a nastavit možné cesty a cíle, které nás mohou vést k rozvoji CDS. Asistenti rovněž začali s klienty pracovat na tzv. analýze potřeb, od které očekáváme, že nám přinese ucelenější pohled ohledně potřeb našich klientů. Také chceme upravit prostředí a náplň jednotlivých místností. V jedné z místností plánujeme klidovou zónu, které již teď pracovně říkáme relaxační koutek. Zde by byl prostor nejen pro odpočinek, ale také např. pro individuální práci, společenské hry, aromaterapii atd.

V CDS to tedy není rozhodně rutina, je třeba být připraven na různorodost a individualitu klientů, ať už z hlediska zájmů nebo věku. Někdo si může říct, tak tohle může být pěkně složité organizovat. Ale protože tuto službu už poskytujeme mnoho let, máme nastavené procesy a víme, jaký tým CDS potřebuje. Mohla bys jej popsat i pro naše čtenáře?

Dobrý tým je naprostý základ, všichni bychom se to to měli snažit. Bez týmu nadšených, motivovaných a kreativních pracovníků se toho moc nesvede nebo svede, ale je to o to těžší. CDS přeji, aby takový tým mělo a věřím, že k tomu směřujeme.

Tým CDS tvoří vedoucí, která je hlavou a základem služby. Vedoucí se podílí na jasném směřování služby. Úzce spolupracuje s metodičkou, sociální pracovnicí a koordinátorkou, které jí pomáhají s realizací vizí, kterou transformují a předávají do postupů, procesů a zavádějí do praxe. Metodička i sociální pracovnice jsou zde také hodně pro klienty, kterým pomáhají s pojmenováním a řešením obtížné situace. Staronově jsme zavedli pozici koordinátora pro program a tvorbu (již v minulosti byla pozice koordinátora Galerie Duhovka) s trošku pozměněnými kompetencemi. Tato pozice by měla být oporou pro asistenty především v oblasti plánování programu a tvorby v CDS.

Je jasné, že všechny pozice v CDS jsou důležité, určitě bych se ráda brzy dostala k detailnějšímu představení role asistenta, například. Hlavou CDS je ale vedoucí týmu. Je to důležitá manažerská role, udává rozvoji CDS směr. Aktuálně jsme vypsali výběrové řízení na tuto pozici. Na co se budoucí kandidát může těšit. Jsou před ním výzvy?

Ano, nyní hledáme pro pozici vedoucí CDS kandidáta, který nám pomůže s rozvojem CDS. Stojí před ní/ním velká výzva, ale myslím, že to stojí za to. Vyžaduje to však člověka, který chce věci měnit, má spoustu pozitivní energie, nenechá se jen tak zaskočit. Zároveň musí být i empatický a změny dělat v souladu s potřebami klientů i pracovníků. Mám zkušenosti, že se lidé změn bojí, třeba se jim do nich nechce, protože neví, co to přinese, co je čeká. Důležitá je jasná a transparentní komunikace, plánování a společné směřování.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor jsem vedla s ředitelkou Společnosti DUHA, Michaelou Chromou

Máte-li zájem se s aktuálně vypsanými pozicemi pro CDS seznámit, navštivte naši sekci KARIÉRA.

Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce