Podpořte náš projekt VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY. NÁŠ PROJEKT POSTOUPIL V PROGRAMU ČSOB pomáhá regionům 2023.

Každý dar se počítá. Proměníme jej v možnost, aby se asistenti dále vzdělávali i pro naše klienty.

 

Téma vzdělávání hýbe DUHOU. Je pro DUHU, její asistenty i klienty důležité. Nemůžeme se bez něj obejít. I díky němu neustále zlepšujeme služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a dokážeme je přizpůsobit i jejich individuálním potřebám. Jako když se jedna z asistentek rozhodne nastoupit do kurzu znakové řeči kvůli neslyšící klientce s mentálním znevýhodněním a podpořit tak vzájemnou komunikaci. Bez potřebných financí by to nebylo možné. Teď právě je možné Společnosti DUHA přispět finančním darem na projekt VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY v programu ČSOB pomáhá regionům.

 

O vzdělávání jsem si povídala s ředitelkou Michaelou Chromou a manažerkou kvality Petrou Koláčkovou. Doufám, že to, jak o vzdělávání v DUZE mluví, přemýšlejí, jaké místo mu v hierarchii dávají a vnímají přesah pro klienta, vás přesvědčí, že darovat na tento projekt má smysl. Ročně potřebuje Společnost DUHA získat na vzdělávání téměř 350 000 Kč. Pomůžete nám tento cíl naplnit? Děkujeme vám.

 

Podívejte se i na video, jaké kurzy si asistentky vybraly? Proč jsou zrovna tyto důležité pro klienty? Odpověď ve videu.

 

Líbí se vám náš projekt? K podpoře vede cesta přímo tudy.

 

Obracíme se teď s žádostí o podporu našeho projektu, chceme získat finance na vzdělávání, možná se to nejeví jako sexy téma, ale je pro nás nesmírně důležité.

 

Když byste chtěly přesvědčit potenciálního dárce, aby přispěl Společnosti DUHA na vzdělávání jeho zaměstnanců, co byste mu řekly ve dvou, max. třech větách?

 

Michaela: Vzdělávání považujeme v DUZE za velice důležitou oblast, protože naši pracovníci se setkávají se situacemi, které vidí třeba poprvé nebo které jsou pro ně obtížné, a my potřebujeme, aby v těch situacích uměli reagovat, a k tomu potřebují vědět jak, pomůže praxe, ale především kontinuální vzdělávání, to považujeme za velmi podstatné.

 

 

Petra: Co já třeba vidím důležité na vzdělávání je, že je to pro pracovníka i zážitek a obrovský zdroj inspirace. Může sdílet svoje zkušenosti, ale může naposlouchat i zkušenosti jiných účastníků kurzu. Učí se o své práci přemýšlet, učí se reflektovat svojí práci a získává nové informace, které pak může použít při práci s klientem.

 

Máme naštěstí na odpovědi větší prostor, tak se na vzdělávání a jeho důležitost pro zaměstnance i klienty podíváme podrobněji.

 

Náš projekt, se kterým chceme uspět u dárců v rámci ČSOB pomáhá regionům má název VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY. Co si pod tím mohou naši dárci, podporovatelé představit?

 

P: Já si představuji vzdělaného pracovníka, asistenta, který přemýšlí nad svojí prací, a snaží se ke klientovi přistupovat tak, aby zachovával co nejvíce jeho osobnost, osobitost, samostatnost, aby respektoval jeho individualitu a aby hledal cestu, jak se v tomto může zlepšovat a věřím, že přesně toto mu můžou kurzy dát.

 

 

M: To, co říká Petra, je pro nás hodně důležité, protože máme spoustu klientů, kteří potřebují nějaký individuální přístup. Ať už je to klient, který nekomunikuje mluveným slovem, klient neslyšící, máme i klienta z Ukrajiny. Takže potřebujeme, aby asistent s jednotlivými klienty dokázal navázat kontakt, aby si věděl rady, jak s nimi pracovat, a aby pak dokázal předat informace i ostatním kolegům.

Naše práce je tak rozmanitá. Přicházíme stále do styku s novými situacemi, okruhy a pracovníci potřebují mít nějakou pevnou základnu, potřebují se naučit adekvátně reagovat. A my se snažíme vybírat kurzy, které jim v tom hodně pomůžou. Za prvé ty, které jim dají nové informace a za druhé ty, ve kterých se učí novým kompetencím – jak se v situaci zachovat tak, abych ji vyřešil profesionálně. Tak, aby se i klient ze situace něco naučil a abych to já, jako asistent zvládl tak, abych podpořil klienta v co nejsamostatnějším životě.

 

 

Takže vzdělávání je důležitá oblast, která by měla pomoct našim asistentům přímo v práci s klientem. Rozumím tomu správně, že tyto dovednosti si nepřinesou ze školy?

 

M: V naší práci se učíš pořád, škola jim dá všeobecný základ, ale praxe je pak úplně jiná. A pak každá cílová skupina je úplně jiná, každá služba funguje jinak. My si zakládáme na tom, aby kurzy, které asistenti absolvují, byly s přesahem do praxe, aby jim opravdu něco daly pro každodenní práci.

 

P: Za 30 let naší činnosti máme sepsaných mnoho metodických pokynů, a přesto si nemyslím, že by to stačilo. Přesto má vzdělávání veliký smysl. Do metodiky nedáme nikdy všecko. To, co může získat asistent na kurzu tím, že sdílí svoje zkušenosti a čerpá ze zkušeností jiných, je něco, co v metodice nikdy nezapíšeme, nepopíšeme…

Pozn. Metodické pokyny soubor pracovních postupů, jak by měl asistent postupovat při práci s klientem v různých situacích, v různých oblastech.

 

Jsou na trhu kurzy, které vyhovují naší práci, našim požadavkům?

 

M: Samozřejmě se takové kurzy snažíme vybírat. Nabídka pro neziskovky a sociální služby je široká, je z čeho vybírat.

 

Míšo, ty jsi prošla DUHOU jako sociální pracovnice, vedoucí CDS, pak manažerka kvality a dnes jsi ředitelka. Mohla bys zavzpomínat a říct mně a našim podporovatelům, jak jsi vnímala vzdělávání ve Společnosti DUHA očima Míši v jednotlivých uvedených pozicích?

 

A předpokládám, že jsi získané zkušenosti vnesla do doby, kdy jsi byla manažerkou kvality.

 

M: Já jsem měla veliké štěstí, protože já, když jsem nastoupila, tak DUHA byla zapojená do projektu OPPA, ze kterého se financovalo i vzdělávání, poměrně velký počet hodin vzdělávání, a já jsem mohla projít různými kurzy. Jednak kurzy, které jsem měla šité na svojí práci sociální pracovnice a metodičky, dále na přímou práci s klienty a na práci v týmu a seberozvoj. Dá se říct, že já z toho čerpám doteď. V té době ještě nebyla tak široká nabídka kurzů, ale přesto jsem prošla spoustou kvalitních kurzů. A já jsem to brala opravdu jako benefit ke své práci a dodneška to využívám.

 

Později pak byla uzákoněna povinnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a s tím se rozšířil i počet vzdělávacích agentur a kurzů. Každý pracovník má nárok na 24 hodin vzdělávání ročně, to je to základní minimum, které financujeme. Ale my pro ně chceme víc, je to tak?

 

M: Ano. Ve funkci manažerky kvality jsem pak díky své předchozí praxi i svému vlastnímu vzdělávání dokázala určit co nám pomáhalo, věděla jsem, jaký kurz byl dobrý, takže jsem z toho čerpala. My v DUZE máme systém vzdělávání postavený na pevných základech, to znamená, že s tím pracujeme i jako s formou benefitu. V naší kompetenci je určit, na jaké kurzy půjdou naši pracovníci, ale odvozujeme to od jejich potřeb. Máme vytipované kurzy, které víme, že chceme, aby jimi naši pracovníci prošli. Jsou to třeba kurzy, které jsou vhodné pro pracovníky, kteří nastoupí hned po škole a nemají takové zkušenosti s naší cílovou skupinou, takže máme pevný základ, který dále rozvíjíme o potřeby vzdělávání pracovníků v jednotlivých službách, protože ty potřeby mohou být trošičku odlišné.

 

 

Petro, proč má v DUZE vzdělávání na starosti manažer kvality, co si může a nemůže v této funkci dovolit? Resp. co může a nemůže zaměstnancům dopřát?

 

P: Já jsem převzala pozici manažerky kvality po Míše, nastoupila jsem už do dobře zajetého vlaku a pokračuji v jízdě. Začínám rok tím, že sestavuji vzdělávací plán a na tom spolupracují všichni. Asistenti na tom spolupracují se svým koordinátorem, koordinátor pak s vedoucím služby, potom se scházíme společně a domlouváme vzdělávací plán pro daný rok, to znamená, že si mohou všichni říct, co v dané službě cítí jako potřebu, jaké téma je pro ně nejvíce palčivé a uvítali by, aby bylo součástí vzdělávání.

 

Takže pro letošní rok tam zaznívalo třeba Práce s klientem v krizi, krizová intervence, klient s autistickými rysy. Často se nám opakuje téma poskytování první pomoci, zdravého stravování. To je taková tvořivá práce, která mě baví. Já pak podle zadaných témat vyhledám kurzy, které odpovídají potřebám.

 

Důležité, i pro naše podporovatele, je říct, že každoročně školíme některá témata také z vlastních zdrojů, nízkonákladově. Pracovně tomu říkáme Duhové kurzy, školí naši nejzkušenější pracovníci. Letos proběhnou tři Duhové kurzy, Práce s rizikem, Komunikace s lidmi s mentálním znevýhodněním a Práce se seniory s mentálním znevýhodněním. Vycházíme z dlouholeté, bohaté praxe.

 

 

„Vzdělaný a proškolený pracovník může zajistit kvalitní poskytování služby.“

 

A proč má toto v kompetenci manažer kvality? Nestará se pouze o vzdělávání, jeho náplň práce je širší.

 

P: Vychází to z toho, jak mi právě chápeme vzdělávání. Že s kvalitou vzdělávání bezprostředně souvisí. Že vzdělaný a proškolený pracovník může zajistit kvalitní poskytování služby. Je v tom přímá úměra, a proto to má na starosti manažer kvality.

 

M: Máš naprostou pravdu. Manažer kvality dokáže komunikovat napříč všemi třemi službami, dokáže vyhodnotit vzdělávací potřeby a samozřejmě hlídá náklady.

 

Důležité podle mě je i to, že manažer kvality vstupuje do služeb, dobře je zná, ale zachovává si určitý nadhled, protože není vtažen do každodenního provozu a může dávat na základě svých postřehů adekvátní doporučení pro vzdělávání. A pak se ze společné diskuse a s pracovníky rodí finální plán.

 

P: Ano, i to je moje role, přicházet s návrhy, co by jim pomohlo a dávat doporučení na kurzy podle toho co vidím, že by konkrétní služba potřebovala.

 

 

A jak je to tedy s financováním vzdělávání? Zdroje na tuto oblast jsou různorodé. Řeknete k tomu pár slov pro představu našich podporovatelů a potenciálních dárců.

 

M: Základ financí na vzdělávání získáváme z grantů a dotací, ale pokud chceme zajistit kvalitní kurzy, mít kurzy šité opravdu na míru, a především dopřát asistentům vzdělávání podle individuální potřeby v souladu s potřebami klientů, tak pak je to mnohem nákladnější. Já bych ráda zmínila, že do vzdělávání patří i supervize, i když ne tedy v rámci zákona, protože na supervize nám nikdo finance nedá, ale jsou důležitou součástí rozvoje pracovníků. A supervize patří do vzdělávacího plánu organizace. Bývá to velký finanční náklad a určitě je to oblast, na kterou finance hledáme.

 

„K vzdělávání patří i supervize, i když ne tedy v rámci zákona, protože na supervize nám nikdo finance nedá, ale jsou důležitou součástí rozvoje pracovníků.“

 

Řekněte mi prosím stručně, co supervize přináší našim pracovníkům? Asi nemluvíme v tomto případě pouze o asistentech, ale supervize se týkají i vedoucích pracovníků nebo celých týmů.

 

P: Máme tři typy supervizí, týmové, případové a manažerské – pro koordinátory, vedoucí pracovníky. Týmovou supervizi vede zpravidla psychoterapeut, ne nutně, a je to práce s týmem asistentů, kdy se učí pojmenovávat situace ze své práce, učí se je sdílet v bezpečném prostředí a učí se s pomocí supervizora nad nimi přemýšlet. I když asistent je na službě sám za sebe, tak pracujeme týmově a potřebujeme se na spolupráci domlouvat.  A na supervizi se učí asistenti od sebe navzájem. To, co se stalo na službě mně, se za týden může stát i kolegovi a je dobře se na to podívat společně. Pak jsou ještě individuální supervize.

Spoustu věcí si asistenti mohou říct na poradách, ale supervize má výhodu, že vás vede odborník a pokládá vám dobré otázky, které vás prostě nenapadají. Učí vás nahlédnout na situaci jinak.

Doktor Hynek Jůn nám pomáhá řešit v rámci případových supervizí konkrétní obtížnou situaci ve spolupráci s klientem, se kterou si v danou chvíli nevíme rady. A on přináší svůj pohled odborníka na danou problematiku.

 

Popište mi, co je nutné minimum, co musíme ve vzdělávání každý rok zajistit.

 

P: Témata, která jsou podstatná po práci každého pracovníka se nám opakují a kurzem musí projít opravdu každý. Například Petr Eisner nám zajišťuje proškolení v oblasti Role a hranice pracovníka, Empowerment, což je zplnomocňování a Sexualita dospělých lidí s mentálním znevýhodněním. To je ten povinný základ a k tomu vybíráme dva až tři kurzy na klíč, právě podle těch témat, která vzejdou z diskuze. A služebně nejstarší pracovníci si mohou vybírat kurzy na otevřeném trhu, podle svých potřeb a podle toho, co klient potřebuje.

 

Co byste si v oblasti vzdělávání našich zaměstnanců přály, kdybyste měly neomezené zdroje nebo alespoň dostatečné zdroje? Popusťte uzdu fantazii.

 

M: Já bych si přála, abychom se mohli vzdělávat úplně všichni v DUZE, ale komplet. Pracovníci v ekonomicko-administrativním úseku, ti se ke vzdělání nedostanou nebo úplně minimálně.

 

P: Já beru vzdělávání jako zážitek, je to změna v práci, jdeš do jiného prostředí, setkáš se s jinými lidmi, jiným pohledem na věc. Takže, abychom jim toto mohli dopřát a měli vždy dostatek financí právě na ty nadstavbové kurzy, kde se asistenti vzdělávají přímo podle potřeb klientů.

M: Dlouho jsme neměli žádnou zahraniční stáž, což je také určitá forma vzdělávání. To by nám mohlo přinést nový pohled na naši práci.

 

A teď poprosím o konkrétní příklady zajímavých kurzů, ať už skupinových nebo individuálních, ve kterých se naši zaměstnanci chtějí vzdělávat a proč?

 

P: Vybrali jsme tři zajímavé skupinové kurzy na klíč – Nácvik komunikace s klientem se specifickými potížemi, Zvládání verbální agrese, Práce s úzkostmi a rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem. Lektor je maximálně přizpůsobí naší cílové skupině. Jsou to už specifická témata, která vycházejí z potřeb práce s konkrétními klienty.

 

Jaké zajímavé oblasti vzdělávání si naši zaměstnanci aktuálně vybrali, které pomohou našim klientům přímo v praxi?

 

M: Už zmíněný kurz znakové řeči pomůže navázat komunikaci mezi asistentkou a neslyšící klientkou s mentálním znevýhodněním. Další asistentka chce nastoupit do kurzu arteterapie, což je pro klienty velice přínosné. Máme hodně klientů, kteří rádi malují.

Další by ráda zvýšila svoje znalosti v oblasti komunikace s klienty a absolvuje kurz Zplnomocňující rozhovor a je mnoho dalších přání a potřeb…

 

P: A nesmíme zapomenout na to, že pracovníci volají a vítají supervize, týmové i individuální. Ty jsou nesmírně potřeba.

 

Když byste si mohly vybírat vy dvě, jaký vzdělávací kurz byste si vybraly?

 

M: Zajímaly by mě dvě oblasti. Určitě rozvoj manažerských dovedností, například jak řešit konflikty, jak dávat dobře zpětnou vazbu. A druhou oblastí by byl rozvoj organizace z hlediska moderních technologií, to mě opravdu zajímá.

 

P: Něco z oblasti osobního rozvoje.

 

A takové shrnutí pro dárce, který chce podpořit projekt, ale ještě trochu váhá – čemu tedy jeho dar pomůže? Co se v DUZE díky jeho daru změní?

  

P: Asistent něco zažije a dozví se, přinese to do služby a do práce s klientem a ve finále se bude mít dobře klient a celá Společnost DUHA.

 

M: A i dárce, který přispěje na dobrou věc. Může si pak říct, že je i jeho zásluha, že pracovníci DUHY se mohou kvalitně vzdělávat a díky tomu zlepšovat služby pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním.

 

Já věřím, že jsme našim podporovatelům, dárcům a přátelům Společnosti DUHA zodpověděly otázky, které by Vám sami kladli, když by se rozhodovali, jestli náš projekt podpoří. A teď si držme palce.

Děkuji Vám za rozhovor.

 

Vzdělávání patří k jednomu z pilířů, na kterých stavíme kvalitu našich služeb. Všechno se vším souvisí, a tak když máme zaměstnance, kteří mají možnost se vzdělávat podle svých potřeb, má z toho jednoznačně užitek i klient Společnosti DUHA. Proč? Dobře proškolený asistent dokáže řešit různé, i komplikované, situace, které se mohou objevit. Spokojený a vzdělaný asistent = spokojený klient.

 

Sdílíte náš názor, že kvalitní vzdělání přispěje zásadně ke kvalitě poskytované služby?

 

Staňte se tedy dárcem našeho projektu VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY v programu ČSOB pomáhá regionům.

Každý dar se počítá.

Promění se v možnost, aby se asistenti dále vzdělávali i pro naše klienty.

 

Všem dárcům děkujeme, že nás podporují v naší chuti a touze

VZDĚLÁVAT SE I PRO NAŠE KLIENTY

 

POSÍLAT DARY MŮŽETE OD 9.6. do 9.7.2023

NEZAPOMEŇTE UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL, jen tak se platba spáruje s naším projektem

Číslo účtu: 1017777101/0300
Variabilní symbol vašeho projektu: 20231004

 

QR kód najdete tady

 

A úplně poslední, light motiv, který by možná měl kampaň provázet s úsměvem:

„Vzdělávání není jenom pro šprty aneb PROČ NEDĚLAT ŠKRTY“

 

Děkuje i klientka Dana!

 

DĚKUJEME

Mgr. Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce