Možnosti pro studenty

Vítáme zájemce o spolupráci z řad studentů SŠ, VOŠ, VŠ. Všechny možnosti najdete níže.

V případě zájmu o spolupráci se obraťte na manažerku kvality Společnosti DUHA kolackova@spolecnostduha.cz

Odborná praxe ve Společnosti DUHA

Studentům vyšších odborných škol nebo vysokých škol se zaměřením na sociální práci či speciální pedagogiku dáváme možnost absolvovat odbornou praxi v některé z našich tří sociálních služeb. Zájemce o praxi může aktivně spolupracovat s našimi klienty v ambulantní službě Centrum denních služeb Nová DUHA, nebo v pobytové službě Chráněné bydlení nebo v terénní službě Podpora samostatného bydlení.

Odborná praxe je pro studenta příležitostí, jak poznat zvolenou sociální službu „zevnitř“, rozšířit si obzory, získat praktické zkušenosti, prohloubit si znalosti o dobré praxi při poskytování služby lidem s mentálním znevýhodněním i osobní poznání, zda typ služby i cílová skupina jsou v jeho budoucí profesi tím, co hledá. Pro nás je spolupráce s praktikanty skvělou výpomocí, možností získat nové nápady, postřehy či typy na aktivity pro naše klienty, získat zpětnou vazbu k fungování služby, i příležitostí, jak si ověřit, zda pracovníci umí předávat své zkušenosti a pracovní know-how dalším lidem. Zároveň věříme, že praktikant může být jednoho dne velmi perspektivním uchazečem o zaměstnání. Zájemcům nabízíme možnost uzavřít s námi dohodu o pracovní činnosti, provádět praxi během výkonu práce a mít ji tak finančně ohodnocenou.

Kdo se na nás může obrátit se žádostí o odbornou praxi?

 • Student SŠ, VOŠ nebo VŠ se zaměřením na sociální práci, sociální péči, sociální činnost, sociálně-právní činnost, ergoterapii či sociální a speciální pedagogiku
 • Nad 18 let
 • Zájemce o dlouhodobou praxi – vítáme praxe v délce 80 hod. (14 dnů) i jednoho měsíce, minimální délka praxe je 40 hod. (1 týden)
 • Ten, kdo má opravdový zájem a chuť spolupracovat s lidmi s mentálním znevýhodněním

Jak u nás probíhá odborná praxe?

 • Napište, zavolejte a požádejte o odbornou praxi.
 • Setkáte se na osobní schůzce s vedoucím služby, kde se seznámíte a domluvíte svoje vzájemná očekávání a podmínky.
 • Uzavřeme s Vámi kontrakt (Smlouvu o poskytnutí odborné praxe + Prohlášení o mlčenlivosti).
 • Dohodneme Harmonogram praxe – náplň pro jednotlivé dny.
 • Vedoucí Vás seznámí s chodem dané sociální služby, proškolí Vás v oblasti BOZP + PO, seznámí Vás s Pracovním a Provozním řádem a s Manuálem asistenta.
 • Vedoucí Vám přidělí průvodce – asistenta, který Vás bude provázet po dobu praxe; uvede Vás do týmu asistentů, představí klientům.

Co vše se může praktikant u nás naučit během odborné praxe?

 • Pozná způsob poskytování dané sociální služby, průběh poskytování služby pro daného klienta (CHB a PSB) či danou místnost (CDS).
 • Seznámí se s metodickými postupy zpracovanými pro danou službu.
 • Učí se profesionálnímu přístupu ke klientům i zdravě nastaveným hranicím pracovníka v sociálních službách.
 • Učí se poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním podporu či péči dle jejich potřeb.
 • Seznámí se s nezbytnou dokumentací (ARUM, individuální plánování).
 • Zúčastní se všech aktivit služby (porady, supervize aj.).

Co očekáváme od praktikanta

 • Plné respektování zásad Společnosti DUHA
 • Zachovávání zásady mlčenlivosti ohledně všech informací, které se týkají klientů Společnosti DUHA
 • Zodpovědnost, pečlivost, dochvilnost
 • Aktivní přístup, podílení se na hledání řešení
 • Ochotnou spolupráci s týmem asistentů
 • Respektování zkušených kolegů a vedoucího

Na závěr

 • Praktikant zpracuje Zpětnou vazbu o průběhu praxe, kde může podrobně zhodnotit praxi
 • V případě zájmu Společnost DUHA vystaví praktikantovi Potvrzení o účasti na praxi a krátké písemné hodnocení studenta, ve kterém zhodnotí jeho aktivitu, zodpovědnost a zájem

Spolupráce s praktikanty si ve Společnosti DUHA velmi vážíme. Praktikant nám svojí činností pomáhá a zároveň nám nastavuje zrcadlo. Učí se od nás a my vidíme, zda to, co se naučil a co zkouší uplatňovat v přístupu k našim klientům, je efektivní a dobré.

 

Odborná stáž ve Společnosti DUHA

Ve Společnosti DUHA nabízíme odbornou stáž dle §111 odst. 2 písm. c) Zákona 108/2006 Sb., který upravuje další profesní vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Odbornou stáž nabízíme začínajícím i zkušeným pracovníkům v sociálních službách. Umožníme Vám nahlédnout a sdílet zkušenosti při poskytování našich sociálních služeb. Můžete navštívit pobytovou službu Chráněné bydlení, ambulantní službu Centrum denních služeb nebo terénní službu Podpora samostatného bydlení.

Naše nabídka

 • Jednodenní stáž v rozsahu max. 8 výukových hodin
 • část – informativní – způsob a průběh poskytování služby, historie služby, dobrá praxe, aktuální situace a problémy
 • část – účast na přímé práci s klienty – účast na asistenci CHB či PSB či účast na programu CDS
 • Stáž je určena pro max. 4 osoby
 • Stáž poskytujeme na základě kontraktu a dle dojednaného harmonogramu stáže

Cíl stáže

 • Umožnit účastníkům získat vhled do způsobu poskytování sociální služby osvědčeného poskytovatele a získat nové zkušenosti.
 • Inspirovat účastníky dobrou praxí při poskytování služby, která je garancí kvality.
 • Seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání.
 • Sdílet společná témata, společně hledat možnosti řešení, sjednocovat přístup v nastavování procesů služby.
 • Motivovat účastníky ke zvyšování kvality při poskytování sociálních služeb.

 

Exkurze v Centru denních služeb Společnosti DUHA

Studentům vyšších odborných škol nebo vysokých škol se zaměřením na sociální práci či speciální pedagogiku umožňujeme absolvovat exkurzi v ambulantní službě Centrum denních služeb Nová DUHA.

Exkurze je pro studenta příležitostí, jak poznat tento typ sociální služby „zevnitř“, seznámit se s cílovou skupinou, průběhem služby, prohloubit si znalosti o dobré praxi při poskytování služby lidem s mentálním znevýhodněním i osobní poznání aj.

Kdo se na nás může obrátit se žádostí o exkurzi?

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ se zaměřením na sociální práci, sociální péči, sociální činnost, sociálně-právní činnost, ergoterapii či sociální a speciální pedagogiku

Jak exkurze u nás probíhá?

 • Napište, zavolejte a požádejte o exkurzi.
 • Vedoucí služby s Vámi domluví termín, Vaše očekávání a podmínky.
 • Vedoucí služby Vás seznámí s chodem dané sociální služby, představí Vás klientům a asistentům.

 

Spolupráce na výzkumu v rámci závěrečné práce

Studentům vyšších odborných škol nebo vysokých škol se zaměřením na sociální práci či speciální pedagogiku dáváme možnost provést kvalitativní výzkum na téma z oblasti poskytování sociálních služeb dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, a to v některé z našich tří sociálních služeb. Zájemce o výzkum může spolupracovat s našimi klienty v ambulantní službě Centrum denních služeb, nebo v pobytové službě Chráněné bydlení nebo v terénní službě Podpora samostatného bydlení.

Kdo se na nás může obrátit se žádostí o výzkum?

 • Student VOŠ nebo VŠ se zaměřením na sociální práci, sociální péči, sociální činnost, sociálně-právní činnost, ergoterapii či sociální a speciální pedagogiku
 • Nad 18 let

Jak probíhá spolupráce na výzkumu?

 • Napište, zavolejte a požádejte o spolupráci na výzkumu.
 • Setkáte se na osobní schůzce s vedoucí služby, kde se seznámíte a domluvíte svoje vzájemná očekávání a podmínky.
 • Uzavřeme s Vámi kontrakt (Smlouvu o spolupráci na výzkumu + Prohlášení o mlčenlivosti).
 • Dohodneme Harmonogram výzkumu, období výzkumu a pracoviště, kde budete výzkum provádět.
 • Vedoucí Vás seznámí s chodem dané sociální služby, proškolí Vás v oblasti BOZP + PO a zásadami, kterými se musíte při jednání s klienty řídit.

Spolupráce se studenty si ve Společnosti DUHA velmi vážíme. Uvědomujeme si, že příprava na výkon profese pracovníka v sociálních službách není snadná. Ceníme si osobního zájmu a nasazení každého, kdo se rozhodne této profesi věnovat. Zároveň uvítáme, když spolupráce na výzkumu přeroste v pracovní poměr.